Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от извършения одитен ангажимент на Районен съд – гр. Кубрат

 9 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване на дейността на Районен съд – Кубрат. Той е реализиран в съответствие с годишния план за дейността по вътрешен одит за 2016 г. на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС, утвърден с решение на Съвета по Протокол № 8/11.02.2016 г. и заповед № 95-00-222 от 16.09.2016 г. на представляващия ВСС.

Въз основа на резултатите от изпълнението на одитния ангажимент, може да се даде увереност, че: информацията за формиране на финансовия отчет на съда е надеждна и всеобхватна; създадени са предпоставки за добро финансово управление на предоставените бюджетни средства; както и добра организация по администрирането на приходите и разходите. Управлението и стопанисването на имуществото на съда е в съответствие с нормативните изисквания, както и управлението на човешките ресурси, с изключение на слабостите, допуснати в процеса по атестиране на съдебните служители. Деловодният процес по наказателни, граждански и изпълнителни дела се осъществява в съответствие с нормативните изисквания и е на добро ниво.

Пленумът одобри изпълнението на дадените на съда препоръки, съгласно предоставена писмена информация. Одобрен бе и план за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд – Кубрат,  за изпълнение на четири препоръки от таблицата с препоръките, приложение към одитния доклад.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд