Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Справка от Националната агенция по приходите към 31.12.2016 г. за размера на непогасените вземания по актове, издадени от органи на съдебната власт

9 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Справка от Националната агенция по приходите към 31.12.2016 г. за размера на непогасените вземания по актове, издадени от органи на съдебната власт, за които производството не е прекратено на основание на чл. 225, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на обща стойност 769 278 966 лв.

Пленумът на Съвета възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ да организира работна среща на експертно ниво за изясняване на допълни въпроси относно предоставената от НАП информация. На Дирекцията бе възложено също след направен анализ да предложи проект на решение на Пленума на ВСС относно определяне на процент на провизии за несъбираемост вземанията от Националната агенция по приходите.

Пленумът на ВСС взе решение да обжалва отказ на Софийска градска прокуратура да образува досъдебно производство за бездействие от страна на Националната агенция по приходите, в резултат на което не са събрани приходи от 10 966 длъжници с образувани изпълнителни дела, а са издадени разпореждания за прекратяване на погасени по давност вземания на Софийския районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд