Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на изпитната комисия за провеждане на изпитите на кандидатите за младши прокурори в края на обучението в НИП

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на изпитната комисия, на основание чл. 258, ал. 3 от ЗСВ, чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието (НИП) и във връзка със заповед на директора на НИП.

Изпитната комисия ще се състои от петима редовни и двама резервни членове. Четирима от редовните  членове ще са прокурори в апелативна/окръжна прокуратура,  а един ще е съдия в апелативен/окръжен съд – наказателно отделение.

Прокурорската колегия реши изпитната комисия да бъде конституирана на 21.04.2017 г. в сградата на Националния институт на правосъдието и прие график на заетостта на членовете на комисията за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати.

Членовете на изпитната комисия бяха избрани от одобрените от Прокурорската колегия на ВСС поименните списъци на магистрати от апелативните и окръжните прокуратури, отговарящи на условията на чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

Прокурорската колегия прие одобрения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/04.04.2017 г. поименен списък на съдиите в апелативните и окръжните съдилища – наказателна колегия, като изключва от същия, на основание чл. 8, ал. 5, изр. последно от Правилата, определените с решения на Съдийската колегия членове на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд