Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС увеличи щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура гр. Пловдив и Районна прокуратура гр. Несебър

19 април 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС увеличи щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура гр. Пловдив с четири щатни бройки за съдебни служители „Съдебен деловодител“. В прокуратурата е налице недостатъчен брой съдебни деловодители, като съотношението брой магистрати към брой служители е 1:0,88, при средно за страната 1:1,28. Средната натовареност на един прокурор в Районната прокуратура е над средната за страната за 2016 г. – 1607, 4 при средна за районните прокуратури в страната – 1327,7, при запазваща се тенденция за нарастване на натовареността за последните три години.

С две щатни бройки за длъжността „съдебен деловодител“ и една за длъжността „Шофьор-куриер“ бе увеличена щатната численост на Районна прокуратура гр. Несебър.

В Районна прокуратура – Несебър броят на съдебните деловодители е недостатъчен, като съотношението брой магистрати към брой служители е аналогично с това в Районна прокуратура гр. Пловдив. Средната натовареност на един прокурор в Районната прокуратура гр. Несебър значително над средната за страната за 2016 г. – 2125, 6 при средна за районните прокуратури в страната – 1327,7, при запазваща се тенденция за нарастване на натовареността за последните три години.

По предложение на главния прокурор на Република България Прокурорската колегия трансформира една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ в една щатна бройка за длъжността „Старши специалист – счетоводител“ в щата на Районна прокуратура гр. Чирпан. Трансформацията е във връзка с необходимостта от служител, който да осъществява финансово-счетоводното обслужване на прокуратурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд