Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри указания до административните ръководители на органите на съдебната власт във връзка с изменението на Закона за кредитните институции, в сила от 01.01.2017 г.

20 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да спазват дадените с т. 34 от ДДС № 02/27.03.2017 г. указания на министъра на финансите относно отразяване на начислена основа на разходите, свързани с получаваната от тях информация от кредитния регистър и регистъра на банковите сметки и сейфове и заплащани от централния бюджет, съгласно чл. 56, ал. 7 и чл. 56а, ал.11 от Закона за кредитните институции.

Съгласно чл. 56, ал. 7 и чл. 56а, ал.11, разходите, свързани с получаване на информация от системата от държавни и съдебни органи, когато е налице основание за това, са за сметка на държавния бюджет и могат да се изплащат от централния бюджет въз основа на сключен договор между Министерство на финансите и Българската народна банка.

С указание на ДДС № 02/27.03.2017 г. на Министерство на финансите относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети на касово изпълнение към 31.03.2017 г., е указан начина на начисляване на разходите направени и заплатени от Министерство на финансите за ползваните за съответното тримесечие услуги от двата регистъра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд