Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие проект на Постановление на Министерски съвет за във връзка с Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

20 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2017 г. за финансиране на изпълнението на Мярка 6.4.2. по Стратегическа цел 6 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, с приложена финансова обосновка (Пътната карта).

Пленумът на ВСС изрази съгласие за участие на ВСС и ГС по Програмата за подкрепа на Структурните реформи за оказване на техническо съдействие за изпълнение на мярка 6.4.2 по Стратегическа цел 6 „Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност“ в периода 2017 – 2020 г.

В изготвената финансова обосновка към проекта на постановлението са предвидени допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за 2017 г., в размер на 72 900 лв., както и за периода 2018-2020 г. Сумата е определена в годишен размер от Гражданския съвет към ВСС за изготвянето на Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт – мярка 6.4.2 по Стратегическа цел 6 от Пътната карта. В приетата с РМС № 299/22.04.2016 г. Пътна карта, за отговорник по изпълнението на посочената мярка е определен Гражданският съвет към ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд