Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи предложение за осъществяване на среща с Виктор Шахтер – президент на Фондацията за устойчиво развитие на правораздаването

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване годишните отчети на Управителния екип и на Анализиращия екип на Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. Те са представени от Стефан Милев  - изпълняващ функциите председател на Софийския районен съд, и Симона Такова – председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. В тях се посочва устойчивото развитие на ЦСМ, увеличаване на броя на препращанията и качеството на проведените медиации, проведените обучения на съдии от СРС, осъществените дейности за популяризиране на медиацията и други.

Колегията изрази принципна подкрепа за осъществяване на среща с Виктор Шахтер – президент на Фондацията за устойчиво развитие на правораздаването. Тя трябва да бъде реализирана в периода 18.09.2017 г. – 01.10.2017 г. По този начин би могло да се осигури приемственост в работата с г-н Шахтер от действащия състав на ВСС към новосформирания ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд