Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе важно решение за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури

26  април 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие с  10 гласа „за“ и 1 глас „против“ унифициран модел за оптимизирането на  районните прокуратури по чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ.

Прокурорската колегия прие единодушно, че „териториално отделение“ по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ представлява разкрито от Пленума на ВСС в дадено населено място звено в структурата на съответната районна прокуратура с прокурори и специализирана администрация на територията на съответния съдебен район.

Принципното решение се основава на предложения на работната група за извършване на промени в териториалната структура на районните прокуратури представени от г-жа Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура и ръководител на работната група. Този доклад на Работната група бе обсъден с административните ръководители на окръжните и апелативни прокуратури в страната през м. март 2017 г. Първоначално се предлагат два възможни модела за оптимизиране на районните прокуратури: унифициран и  диференциран модел.

Прокурорската колегия изслуша и административните ръководители на петте апелативни прокуратури, които обобщиха и аргументите при обсъжданията.

Важна цел на оптимизирането на съдебната карта е да бъдат преодолени диспропорциите в натовареността на прокурорите и на районните прокуратури и да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на дейността им.

Потребността многократно е посочвана в магистратската общност и в докладите на ЕК относно напредъка на България по МСО, а също и в Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, изготвен от екип от прокурори от държави – членки на ЕС.

Реформата стана възможна след приемането от ВСС на Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател и обсъждане на проведени срещи с прокурорите във всяка апелативна зона във връзка с предпоставките и възможностите за промени в „съдебната карта“. След искането на главния прокурор на Република България Конституционният съд се произнесе с Решение № 2/2017 г. по к.д. № 13/16 г., с което даде задължително тълкуване на чл. 126, ал. 1 от Конституцията, като прие, че изискването структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл. 119, ал. 1 КРБ съдилища, както и че то не съдържа задължение за съответствие на териториалните звена на прокуратурата с тези на съдилищата.

Приетият унифициран модел предвижда всички районни прокуратури в  една окръжна зона да се обединят в една единствена Районна прокуратура  със седалище в областния град. Работната група е установила, че при зает щат при този модел ще се постигне еднаква натовареност в национален мащаб. Моделът ще се реализира на три етапа, както следва:

  1. Реорганизация на финансово-стопанската дейност, която да бъде възложена на окръжните прокуратури, а районните ще бъдат разтоварени от нея;
  2. Реорганизация, при която всички районни прокуратури извън областните градове ще се преобразуват в териториални отделения;
  3. Закриване на част от  териториалните отделения към районните прокуратури, но след внимателна преценка на основанията за съществуването им и при евентуално съобразяване оптимизацията на съдилищата.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд