Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да изслуша председателите на апелативните съдилища и другите административни ръководители, от които председателят на ВКС е изискал информация за проведени общи събрания свързани с предстоящите избори за членове на ВСС

27 април 2017 година

По предложение на 12 от членовете на ВСС - Галя Георгиева, Ясен Тодоров, Светла Петкова, Михаил Кожарев, Даниела Костова, Мария Кузманова, Сотир Цацаров, Димитър Узунов, Незабравка Стоева, Розалин Трендафилов, Румен Георгиев, Каролина Неделчева Пленумът на ВСС обсъди информация за проведени общи събрания в съдилищата, свързани с предстоящите избори за членове на ВСС от квотата на съдиите.

След дискусия продължила повече от два часа с 14 гласа „за“ и 8 гласа „против“ Пленумът отложи решението по първата точка от дневния ред на заседанието до провеждане на изслушване на административните ръководители на апелативните съдилища, както и председателите на други съдилища, от които председателят на ВКС е изискал информация и копия от протоколите на проведени Общи събрания на съдиите, свързани с предстоящите избори за членове на ВСС от квотата на съдиите.

Съгласно предложеният проект на решение Пленумът трябваше да определи като недопустим опит за намеса от страна на председателя на Върховния касационен съд изискването на информация относно проведени общи събрания в съдилища за обсъждане на избора на членове на ВСС от квотата на съдиите и предлагане на кандидатури, както и изискването на протоколи от такива събрания. Вторият диспозитив предвиждаше Пленумът на ВСС да обърне внимание на административните ръководители във всички органи на съдебната власт да се въздържат от намеса под каквато и да е форма в изборния процес.

На 05.04.2017 г., пет дни преди крайния срок за предложения за изборни членове от квотата на съдиите председателят на ВКС е изпратил писма до административните ръководители на Апелативен съд Бургас, Апелативен съд Велико Търново, Апелативен съд Пловдив, Окръжен съд Хасково, Районен съд Харманли и Районен съд Димитровград, с искане незабавно, още в същия работен ден, да го уведомят, дали е провеждано общо събрание на съдиите в съответния град, свързано с обсъждане на избора през 2017 г. на членове на ВСС и предлагане на кандидатури. Поискани са били копия от протоколите от такива общи събрания, със заличени имена на изказалите се съдии, като не е ясен критерият, по който са подбрани съдилищата получили посоченото писмо. Според предложителите подобен подход представлява опит за явна и груба намеса в свободната воля на съдиите, още повече при неприключил краен срок за издигане на кандидатури. Действията на председателя на ВКС са в пълно противоречие  и със собствените му изявления пред медии – че не следва да се допуска намеса на административни ръководители в изборния процес и че трябва да се гарантира пълна свобода на избора на съдиите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд