Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС направи промяна в състава на Работната група към Министерство на правосъдието във връзка с влизането в сила на разпоредбата на чл. 361, ал. 3 от ЗСВ от 01.01.2017 г.

27 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи  Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“ в АВСС за участие в работната група при Министерство на правосъдието във връзка с влизането в сила на разпоредбата на чл. 361, ал. 3 от ЗСВ от 01.01.2017 г. Предмет на разпоредбата на чл. 361, ал. 3 от ЗСВ са обхвата и структурата на бюджета на съдебната власт, като въпросите, с които работната група следва да се занимае касаят приходите и разходите свързани с приходите и разходите от дейността на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители.

С решение на Съдийската колегия по протокол № 14/04.04.2017 г. и с решение по т. 38 от заседанието на Пленума на ВСС проведено на 06.04.2017 г. за участие в работната група са определени представляващият ВСС, председателят на Софийски районен съд и председателят на Софийски градски съд.

В деловодството на ВСС е депозирано писмо от председателя на Софийски градски съд е поискал да бъде освободен от участие в работната група поради служебна ангажираност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд