Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести класираните кандидати в конкурса за заемане на длъжността „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС премести класираните кандидати в обявения с решение на Прокурорската колегия по протокол №12/27.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на четири свободни длъжности за „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура гр. София – Военно-следствен участък гр. Плевен.

Прокурорската колегия проведе гласуване по поредността на класирането, като на свободните длъжности „прокурор“ се назначиха класираните кандидати, съобразно заявеното им желание, до попълване на свободните места.

Прокурорската колегия премести, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, във вр. с параграф 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ м-р Петър Стефанов Димов, м-р Юлиан Станиславов Лефтеров и полк. Стоян Иванов Лазаров – военни следователи във Военно-окръжна прокуратура гр. София и Владимир Петров Вълев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Поради попълване на местата Прокурорската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати участвали в конкурса.

Общо 19 кандидати бяха подали заявления за участие в конкурса, като с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия всички бяха допуснати до участие. Събеседването с кандидатите беше проведено на 16 и 17 февруари 2017 г., като на определените дати са се явили 16 кандидати.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд