Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Людмил Траянов Коюмджиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Със ЗИД на ЗСВ законодателят е предвидил с разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, възможност в 9-месечен срок от приключване на конкурсна процедура, при наличие на освободени длъжности, овакантени след обявяването на конкурса и при предвидените в текста условия, съответната колегия на ВСС да назначи следващите по ред кандидати.

Комисията по атестирането и конкурсите  към Прокурорската колегия е приела, че прокурор Коюмджиев отговаря на изискванията за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 и следва да бъде повишен в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд