Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Монтана

11 май 2017 година

Пленумът на ВСС прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Монтана, одобри плана за действие, изготвен от административния ръководител, както и изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

На основание утвърдения годишен план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“, с решение на ВСС  по протокол № 4/02.20.2017 г. и заповед на представляващия ВСС, е извършен одитен ангажимент за даване на увереност № 1704 в Окръжен съд – Монтана с цел оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на: управлението на риска в одитните процеси; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси, както и при изпълнение на одитираните процеси в специализираната администрация.

До момента от дадените 10 броя препоръки по установените несъответствия 7 броя са изцяло изпълнени, а 3 броя не са изпълнени.

Въз основа на резултатите от одитния ангажимент може да се даде увереност, че извършените действия в съда по отношение на изготвяне на бюджетна прогноза, проект на бюджет на съда и администрирането на бюджетния ресурс в Окръжен съд – Монтана са в съответствие с нормативните изисквания.

Действащата счетоводна система е изградена в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. Вътрешният контрол е осигурил надеждна информация за съставяне на годишния финансов отчет на съда.

Отчетите за касовото изпълнение на бюджета са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси. В съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, чл. 11, ал. 2, т. 4 са утвърдени правила по управлението на човешките ресурси, които са адекватни и са създали организация на работа, чрез която е постигната ефективност при изпълнение на административно-управленските процеси.

Разписаните вътрешни правила за процесите и дейността в служба „Архив“ са адекватни и способстват за изпълнение на разпоредбите на глава Х от Правилника за администрацията в съдилищата.

Допуснатите слабости отразени в одитния доклад, не оказват влияние и може да се направи извода, че въведените контролни процедури по отношение на административно-управленската и специализираната дейности са адекватни и ефективни, а вътрешният контрол е на много добро ниво.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд