Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не откри процедура по периодично атестиране на двама магистрати в Окръжен съд – Бургас и проведе периодично атестиране на магистрат в Апелативен съд - София

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС, предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №  27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, не откри процедура по периодично атестиране на:

- Таня Ташкова Русева-Маркова - съдия в Окръжен съд – Бургас; и

- Десислава Динкова Щерева - съдия в Окръжен съд – Бургас.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Мария Митева Лалова - съдия в Апелативен съд – София, и на основание чл. 206 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането ѝ „МНОГО ДОБРА".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд