Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри и освободи от заеманата длъжност съдия от Окръжен съд – Добрич, поради навършване на 65-годишна възраст

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, поощри Таня Георгиева Ангелова - съдия в  Окръжен съд - Добрич, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Предложението за поощрение на съдия Таня Ангелова е направено от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева-Милева, във връзка с предстоящото ѝ освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Добрич, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (навършване на 65-годишна възраст), считано от 01.04.2018 г.

Общият юридически стаж на съдия Таня Ангелова, изцяло преминал в съдебната система, е 42 години, от които над 27 години в Окръжен съд – Добрич. В края на 1991 г. започва работа като съдия, а от 08.05.1996 г. с решение на ВСС е преназначена на длъжност „заместник-председател“ на ОС – Добрич, която изпълнява до 24.05.1998 г., когато съгласно решение на ВСС встъпва в длъжност „председател“ на ОС – Добрич, след което от 20.10.2004 г. е назначена за съдия в ДОС.

Като заместник-председател и председател на ДОС съдия Ангелова е ръководила Търговско и фирмено отделение. Тя е уважаван магистрат както сред колегите си, така и в обществото. Резултатите от инстанционния контрол на постановените от нея съдебни актове са много добри и сочат на качествена праворъздавателна дейност.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд