Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за дейността на НСММСНД и Правила за дейността на НСММСГТД в Република България

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС прие Правила за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСММСНД) и Правила за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България.

Съдийската колегия взе решение да приеме идентични промени в Правилата за дейността на двете национални мрежи, както следва:

  • По чл. 2, ал. 2 - остава непроменен текста „без право на втори пореден мандат“;
  • По чл. 9 - отпада буква „б“, като букви „в“ и „г“, стават букви „б“ и „в“, което води до отпадане на чл. 12 и чл. 13.

(С настоящите Правила се отменят Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и Правилата за организацията и дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г., т. 40, изм. с решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г., т. 71.

При последващо възлагане осъществяването на методическо ръководство и координация върху дейността на НСММСНДРБ и НСМГТДРБ с решение на Съдийската колегия на ВСС, на друга постоянна или временна комисия към СК, същата става правоприемник на предвидените в настоящите Правила правомощия на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия.

Правилата влизат в сила от деня на приемането им от Съдийската колегия на ВСС.

Считано от датата на решението на Съдийската колегия на ВСС за приемане на настоящите правила се прекратява мандата на досегашните членове и националните лица за контакт. До избора на нови членове на мрежите, функциите на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, се изпълняват от досегашните им членове и от националните лица за контакт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд