Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Алексей Боянов Трифонов за председател на Софийския градски съд

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ Алексей Боянов Трифонов за председател на Софийския градски съд.

Подкрепа за другия кандидат Евгени Димитров Георгиев дадоха 4 членове на Колегията.

Алексей Трифонов има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия. В периода 06.12.1999 г. – 07.02.2005 г. е работил като съдия в Софийския районен съд, след което е бил съдия в Софийски градски съд. От 05.10.2009 г. и към настоящия момент е съдия в Апелативен съд – София, като в периода 06.03.2017 – 04.05.2017 г. е бил служебен заместник-министър на Министерство на правосъдието.

Той кандидатства за длъжността, мотивиран от своя професионален опит и постигнати резултати като съдия в най-натоварените съдилища в страната. Кандидатът посочва, че познава проблемите в работата на Софийския градски съд и притежава необходимата визия за превръщането му в символ на правосъдието – „образец на баланс между качество и бързина“. При решаване на проблемите на СГС той предвижда да се направи анализ за ефекта и рационалността на всички съществуващи и издадени правила и заповеди, като вземе предвид становището на Общото събрание на съдиите по тях. Предлага да бъде изготвен стратегически план за управление на съда с годишни цели и приоритети, както и срокове за тяхното постигане. Като основни и постоянни цели според него следва да се заложат: оптимизиране на всички управленски процеси, експедитивност, навременност, устойчивост и прозрачност, повишаване на общественото доверие към съда и ефективно използване на информационните технологии за подобряване на качеството на правораздавателната дейност. За постигането им той набелязва мерки за повишаване на качеството и бързината на правораздавателната дейност; за утвърждаване на съдийското самоуправление, за въвеждане на електронно правосъдие, за подобряване на взаимоотношенията с медиите, както и за популяризиране на медиацията.

В хода на изслушването въпроси към съдия Трифонов поставиха членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Красимир Шекерджиев, Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те поискаха мнението му относно заявената от Общото събрание на СГС подкрепа за друг кандидат за административен ръководител, как е решил да се кандидатира за поста и неговото участие в два състава на Централната избирателна комисия; във връзка с високата натовареност на магистратите в Софийския градски съд, приложението на СИНС и вътрешните ресурси за преодоляване на проблема с натовареността и висящността на делата, ангажиментите и избора на заместник-председатели на СГС, приложението на възможностите за кариерно развитие на магистратите по отношение на СГС, разпределението на съдиите по отделения и специално на назначените с конкурс, организацията за ползване на отпуски от магистратите, материално-битовите проблеми на СГС, съдийското самоуправление, публичното представяне на мотиви към съдебните актове, отстояването на независимостта на магистратите, защитата на авторитета на съдебната система. Въпроси към кандидата са поставени и от Българския институт за правни инициативи.

Подкрепа към кандидата заявиха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Даниела Марчева, които обърнаха внимание на показаните от него висок професионализъм и опит, задълбочен подход към проблемите на СГС, желанието те да бъдат решавани балансирано и с диалог, предложените ясна визия, експертиза и компетентност за развитие на съда, лична отговорност при прилагане на решенията на ВСС и за спазване на закона. Акцентирано бе на решимостта и воля му да се справи с проблемите на съда.

Членовете на ВСС бяха единодушни, че двамата кандидати заслужават уважение за смелостта да се кандидатират за председател на СГС и за тяхното компетентно представяне.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд