Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши трима магистрати във Върховния касационен съд – гражданска колегия, класирани в конкурсна процедура

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание  чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт повиши Емилия Георгиева Донкова-Найчева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София, Филип Владимиров Владимиров – съдия в Окръжен съд – София, и Розинела Тодорова Янчева – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „съдия във Върховния касационен съд – гражданска колегия. Назначенията им са считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията повиши тримата магистрати след гласуване по поредността на класирането в конкурсната процедура за повишаване в длъжност и заемане на три свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия, обявена с решение на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г.

Поради попълване на местата Съдийската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурс.

Колегията възложи на повишените съдии да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела с тяхно участие.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд