Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима магистрати

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Мариета Христова Райкова-Пашова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, като прие комплексна оценка от „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Янина Събчева Събева – Ченалова – съдия в Окръжен съд – Сливен, на място в по-горен ранг „съдия в Апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението. С решение на Съдийската колегия е повишена на същото основание Снежина Колева Георгиева – съдия в Софийския градски съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На място в по-горен ранг „съдия в Окръжен съд“ са повишени на същото основание Ана Иванова Илиева – съдия в Районен съд – Плевен, и Васил Венелинов Ставрев – съдия в Районен съд – Габрово, считано от датата на вземане на решението

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, за прекратяване на откритата с решение на КАК-СК по протокол № 23/09.07.2018 г., т. 3.3. процедура за извънредно атестиране.

Колегията не откри процедура по периодично атестиране на Доротея Енчева Иванова – съдия в Районен съд – Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд