Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в Апелативна специализирана прокуратура и районните прокуратури в Гълъбово, Оряхово, Свиленград, Смолян и Царево

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители в Апелативна специализирана прокуратура, Районна  прокуратура – Гълъбово, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград, Районна прокуратура – Смолян и Районна прокуратура – Царево. Длъжностите и в шестте прокуратури са свободни към датата на откриване на процедурата. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник  могат да се подават в администрацията на ВСС предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.

Настоящата процедура е трета за Апелативна специализирана прокуратура, след като при проведения избор на 03.10.2018 г. не бе назначен административен ръководител, а в процедурата обявена в ДВ бр. 87/19.10.2018 г. няма постъпили кандидатури.

Няма постъпили кандидатури и в предходната процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян, обявена в ДВ бр. 87/19.10.2018 г. Аналогична е ситуацията и в другите органи на съдебната власт, като в периода 2017 г. – 2018 г. са били открити по три процедури за избор на административен ръководител на районните прокуратури в Оряхово, Свиленград и Гълъбово. За Районна прокуратура – Царево са открити четири процедури в периода 2016-2018 г., но не е постъпила нито една кандидатура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд