Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурси за първоначално назначаване и за преместване на свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението си по протокол № 30/21.11.2018 г., т. 13, с което бе обявен конкурс за първоначално назначаване и заемане на 14 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура. Междувременно свободните длъжности са се увеличили на 15, поради отказ от участие на кандидат в конкурса за повишаване в длъжност.

С решения от днес бяха обявени два нови конкурса, както следва:

         - на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, за първоначално назначаване и заемане на 7 свободни длъжности „следовател“ и

         - на основание чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 8 свободни длъжности „следовател“  в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.

Решенията са във връзка с постъпило, преди обнародването на обявата за конкурса, предложение от и. ф. административния ръководител на Специализираната прокуратура за преразглеждане решението на Прокурорската колегия от 21.11.2018 г., в частта относно броя на обявените длъжности за първоначално назначаване, както и за извършване на преценка на възможността за редуциране на броя им, които да позволи паралелно обявяване на конкурс по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване.

Заявления за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

Според актуалното кадрово състояние на Следствения отдел на Специализираната прокуратура, в органа са налице 34 щатни длъжности „следовател“, от които неусвоените длъжности към настоящия момент са 15. Налице у нарастващ обем на дейност и натовареност на реално работещите следователи, като проблемът е разрешен временно чрез командироването на 11 магистрати от други следствени органи, които са изразили желание за участие в случай на обявен конкурс за преместване.

Решението на Прокурорската колегия се обнародва в Държавен вестник, публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд