Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конституирани са конкурсните комисии в процедурите за повишаване в Апелативен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия

28 ноември 2018 година

Конкурсните комисии, по обявените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/24.04.2018 г., /обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г./ конкурси за повишаване и заемане на 10 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, 5 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, както и 2 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, се събраха на своите първи работни срещи днес.

На проведените заседания, за председатели на комисиите бяха избрани, както следва:

         - в конкурса за апелативните съдилища – гражданска колегия  г-жа Албена Тодорова Бонева – съдия във ВКС

         - в конкурса за апелативните съдилища – търговска колегия г-жа Тотка Калчева Димитрова – съдия във ВКС и

         - в конкурса за апелативните съдилища – наказателна колегия г-жа Евелина Александрова Стоянова – съдия във ВКС.

До участие в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища са допуснати, както следва:

         за гражданска колегия – 97 кандидати,

         за търговска колегия – 51 кандидати,

         за наказателна колегия – 27 кандидати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд