Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС даде указание на административните ръководители на съдилищата във връзка с изготвянето на годишните доклади за дейността им за 2018 г.

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи приемането на решение по смисъла на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилата за отчитане на натовареността на съдиите (ПОНС) до произнасяне на Колегията относно начина на изчисляване натовареността на съдиите.

СК указа на административните ръководители на съдилищата към годишните доклади за дейността им за 2018 г. да не прилагат справка по чл. 17 от ПОНС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд