Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поиска становище от КАК във връзка с искане от прокурори и следователи за назначаването им по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ вр. с § 6 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители

6 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение искане от седем прокурори и следователи за произнасяне на колегията по молби за назначаването им по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ вр. с отменения § 6 от Наредба № 1 на Пленума на ВСС за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители.

Прокурорската колегия изпрати молбата, подписана от  Владимир Колев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, Венета Стефанова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Даниела Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Мария Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Златко Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Ангелов – следовател в НСлС и Антон Мицов – следовател ВОП, на Комисията по атестирането и конкурсите за даване на становище по направените искания.

Според магистратите правата им да заемат съответните длъжности са възникнали от действието на правната норма на § 6 от наредба № 1 и отмяната му не ги погасява или отменя. Изложени са аргументи, че решението по адм. дело № 8592/2017 г. на ВАС, с което се отменя § 6 от Наредба № 1, не премахва породените от отменения нормативен акт права и правни последици, тъй като няма обратна сила, а действа само занапред. В молбата е посочено, че възникналите правоотношения от отменения акт би следвало да се уредят съобразно чл. 195, ал. 2 от АПК. Посочени са аргументи, че това разбиране е в съответствие с Тълкувателно решение № 2/27.06.2016 г. по т.д. № 2/2015 г. на ВАС и Тълкувателно решение № 2/19.11.2014 г. по т.   № 2/2014 г. на ВКС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд