Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели средства за осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, в рамките на утвърдения неразпределен резерв по параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.

На Съдийската колегия са предоставени 51 784 лв., а на Прокурорската колегия 48 216 лв. Размерът на наградите ще се определя с решения на колегиите, които своевременно следва да информират комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на корекция по бюджета на съответния орган на съдебната власт.

Сумите са определени въз основа проверка на броя на магистратите и процентното съотношение между съдии и прокурори на база щатна численост на магистратите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд