Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС препоръча на работната група към Министерство на правосъдието да продължи дейността си по изясняване правния статут на три имота в гр. Варна във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на Съдебна палата

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване доклада на Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и доклада за дейността на работната група, създадена със заповед на министъра на правосъдието със задача изготвяне на доклад относно правния статут на три имота по КККР на гр. Варна и изградените в тях сгради и съоръжения.

Пленумът на ВСС отправи препоръка към работната група, създадена със заповед на министъра на правосъдието да  продължи дейността група по събиране на документация и изясняване правния статут на имотите и намиращите с в тях сгради и съоръжения.

Във връзка със заявени от ВСС инвестиционни намерения за осигуряване на сграда за нуждите на съдебната власт в съдебен район – гр. Варна е проучен правния статут на три имота и изградените в тях сгради и съоръжения – частна държавна собственост.

За един от имотите и изградените в него сгради и съоръжения има искане от Община Варна от м. януари и м. октомври 2018 г. за безвъзмездното им предоставяне в полза на общината, с положително становище от областния управител на област Варна.

Към момента са налице неприключили тръжни процедури от 2007 г. за продажба на имотите. Министърът на правосъдието в изпълнение на съдебни решения е издал три отделни заповеди за прекратяване на всяка една от тръжните процедури. След обжалване от страна на двама от участниците в процедурите с решение № 12841/30.10.2009 г. по адм. дело № 9641/2009 г. на ВАС, Петчленен състав, първа колегия, първоинстанционното решение е отменено и заповедите за прекратяване на търговете са прогласени за нищожни , по смисъла на чл. 177, ал. 2 от АПК.

Работната група е констатирала, че за изясняване на статута на имоти по КККР на гр. Варна и изградените в тях сгради и съоръжение е необходимо от страна на ДП „Фонд затворно дело“ да продължи снабдяването с необходимите документи за имотите – държавна собственост и издадените в тях сгради и съоръжения, както и да бъде извършен анализ във връзка със сключени договори за съвместна дейност, въз основа на които са извършени множество подобрения – нови сгради, съоръжения и други, като бъдат изготвени и пазарни оценки, с оглед преценка на съответните действия при уреждане на правоотношенията между ДПФЗ и търговските дружества.

Във ВСС са депозирани искания от административните ръководители на ОС-Варна, АС-Варна, РС-Варна, ОП-Варна, РП-Варна и от председателя на Адвокатски съвет – Варна с предложение за проучване на възможностите за проектиране и изграждане на съдебна палата на вече предоставения на ВСС терен, като в случай на недостатъчност е налице възможност за евентуално усвояване на съседен терен, както и да се проучи възможността за изграждане на съдебна палата на терена на Министерство на правосъдието в близост до затвора Варна.

В предложение от Апелативен съд – Варна като най-удачно решение е посочено изграждането на съдебната палата върху част от терена – собственост на Министерство на правосъдието. Предложено е при невъзможност да се изгради нова сграда за всички съдебни институции в гр. Варна, такава да бъде предвидена за районен, окръжен и административен съд, както и за районна и окръжна прокуратура, като Апелативен съд – Варна и Апелативна прокуратура – Варна да продължат да ползват досегашната сграда, находяща се на пл. „Независимост“ № 2.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд