Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения за провизиране на несъбраните вземания за периода 2015 г. - 2018 г.

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие вземанията на органите на съдебната власт по издадени от тях съдебни актове за периода 2016-2018 г. и възложени за събиране от Камарата на частните съдебни изпълнители, Националната агенция по приходите и държавните съдебни изпълнители да бъдат провизирани с най-ниския процент (20%), съгласно т. 8.9 от Единната счетоводна политика на съдебната власт и отразени в баланса на съдебната система за 2018 г.

Най-голям относителен дял от вземанията на съдебната система, са вземания по издадени от органите на съдебната власт и възложени за събиране от Националната агенция по приходите, частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители.

Начисляването на провизията се определя в процент от общата стойност на вземането.
Събираемостта на издадените от органите на съдебната власт изпълнителни листи за 2018 г. е: ДСИ – 8,95% при възложени 25 419 922, ЧСИ – 5,97%  при възложени 40 083 862 и НАП – 1,37% при възложени 1 019 391.

Определен бе и процент на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2015 г., както следва:

 - Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК – 70%;

- Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 70 %;

 -Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем – 100%;

 -Вземания от лица с дълг категоризиран като трудно-събираем – 70% и вземания от лица с обще размер на публичния дълг под 100 лв. – 70%.

Пленумът на ВСС даде съгласие за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2005 г. – 2015 г. да бъде начислена провизия 20%.

С решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 42/21.11.2018 г. е поискано НАП да предостави информация към 31.12.2018 г. за събраните и непогасени публични вземания по година на регистриране на вземанията в информационните системи на НАП.

С писмо от НАП с рег. Индекс ВСС – 14165/31.01.2019 г. е предоставена справка само за размера на непогасените вземания по актове, издадени от органи на съдебната власт, за които производството не е прекратено на основание чл. 255, ал. 1 от ДОПК в размер на 445 967 425 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд