Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи сключване на договори за предоставяне на помещения под наем за нуждите на Районна прокуратура - Разлог, Районен съд – Балчик и Районна прокуратура - Балчик

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „ГЕОС“ ЕООД за наем на самостоятелни обекти, ведно с прилежащите тераси, обслужващ коридор, стълбищни клетки, напълно обособена приемна на партерния етаж с площ 14 кв.м. и самостоятелен вход и склад в сутерена на сградата, състоящ се от архив с площ 50 кв. м.  и котелно помещение, находящи се в сграда с административен адрес гр. Разлог, ул. „Опълченска“ № 1-В, за нуждите на Районна прокуратура -  Разлог, за срок от 5 години, при наемна цена в размер на 1250 лв. без ДДС месечно или 1500 лв. с ДДС.

Районна прокуратура – гр. Разлог използва посочените помещения и към настоящия момент, съгласно договор за наем от 2014 г.

Представляващият ВСС бе упълномощен да подпише анекс към договор, сключен между ВСС и ЕТ „Васил Григоров“ за наем  на недвижим имот, представляващ трети етаж с полезна площ 329,83 кв. м., санитарен възел, 6 броя стаи на втори етаж с полезна площ 86,41 км. м. и част от сутерен с площ 24,23 кв. м., ведно с ползваните общи части от масивна триетажна сграда с административен адрес, гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за продължаване срока на договора с три месеца, считано от 01.01.2019 г. за нуждите на Районен съд – Балчик и Районна прокуратура – Балчик.

Срокът на договора е с оглед финализиране на разговорите за покупка на сградата и избор на независим оценител, който да определи актуалната пазарна цена на имота, провеждане на консултации със Сметната палата за законосъобразността и целесъобразността на разхода за закупуване на имота, анализиране на всички други възможности за устройване на органите на съдебната власт в Балчик.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд