Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима съдии, повиши в ранг 10 магистрати и даде статут на несменяемост на един съдия

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“ на Лилия Георгиева Терзиева-Владимирова – съдия в Районен съд – Пещера, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Ралица Велимирова Симеонова-Манолова – съдия в Софийски градски съд, на Любомира Кирилова Несторова – съдия в Административен съд – Пловдив, Здравка Иванова Дечева-Запрянова – съдия в Районен съд - Кърджали, които получават комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ Колегията проведе извънредно атестиране на Ивелина Тодорова Солакова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново, като прие комплексна оценка „много добра“.

С решение на Колегия на основание чл. 234 от ЗСВ Стефка Тодорова Михова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, Валентина Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Казанлък, Таня Илкова Илиева – съдия в Районен съд – Стара Загора, Константин Петров Косев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Разград, Пенка Борисова Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание Колегията повиши Мартин Стоянов Стаматов – съдия в Районен съд – Варна, Дарина Кънчева Крумова-Стоянова – съдия в Районен съд – Стара Загора, Петър Славов Петров – съдия в Районен съд – Несебър, Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Радомир, Диана Кирилова Хаджиева – съдия в Районен съд – Петрич, на място в по-горен ранг “съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд