Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поиска МП да сформира работна група за разширяване на компетентността на военните съдилища чрез законодателни изменения

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се изпрати писмо до Данаил Кирилов – министър на правосъдието, с молба да бъдат извършени във възможно най-кратък срок всички необходими законови действия по изпратените от Пленума на ВСС с писмо от 6 ноември 2018 г. предложения за законодателни изменения за реформа във военното правораздаване.

С решение по т. 75 от Протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС, е прието обобщението на постъпилите становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието.

С новото писмо СК на ВСС ще отправи искане да бъде сформирана целева работна група по конкретните предложения и след обсъждане те да бъдат внесени чрез Министерски съвет в Народното събрание. С тях се цели законодателни изменения относно разширяване на компетентността на военните съдилища, респективно увеличаване на обема на делата, които те разглеждат, и постигане на оптимална натовареност на тези органи на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд