Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Мария Христова Попова за втори мандат на председател на Административен съд – София-област

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Мария Христова Попова за втори мандат на административен ръководител – председател на Административен съд – София-област.

Тя има над 24 години общ юридически стаж, от които над 13 са в органите на съдебната власт. От 2013 г. е административен ръководител на съда.

Като основен мотив да участва в обявения конкурс посочва изразеното доверие от магистратите в Административен съд – София-област, чрез единодушното решение на Общото събрание за издигане на нейната кандидатура. Мария Попова приема това като висока оценка за положените усилия през първия ѝ ръководен мандат, и като отговорност за продължаване на управленска политика на приемственост, надграждане на постигнатите успехи и добри практики, заедно с приемане на мерки за допълнително подобряване и оптимизиране на дейността на съда. Тя посочва също натрупания професионален и административен опит, задълбоченото познаване на постиженията и предизвикателствата пред органите на съдебната власт.

Кандидатът набелязва като стратегически цели за Административен съд – София-област постигане на по-ефективно, прозрачно и срочно правосъдие. Представената концепция за управление е ориентирана към спецификата на съда, и свързаните със законодателните промени отговорности. Посочва се необходимост от анализ на ефекта от промените в местната и родова подсъдност, кадрово обезпечаване и осигуряване на обучения за магистратите. Тя обръща внимание на свързаните с електронното правосъдие ангажименти, посочва необходимост от формиране на две отделения в съда, подобряване на работната среда и на квалификацията на съдебните служители, оптимизиране на вътрешната организация на работа, повишаване на общественото доверие, обезпечаване на адекватни материално-битови условия.

Въпроси към съдия Попова поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков и Севдалин Мавров - членове на ВСС. Те поискаха мнение относно промените в Административно процесуалния кодекс, съществува ли противоречива практика в съда, как ще формира ръководен екип, достатъчни ли са съдебните помощници, как съдът работи за повишаване на общественото доверие, относно приложението на софтуер за синтез на реч, необходими ли са промени в Закона за съдебната власт за признаване на по-висок ранг на съдиите от Административен съд – София-област, за оптималният брой на магистратите при повишената натовареност, за приложението на Системата за измерване на натовареността, във връзка със способите за решаване на кадрови проблеми и дали кандидатът би прекратила предсрочно мандата си, за да бъде командирована в по-горен съд; относно идеята ѝ да се обособят отделения в съда според разглежданата материя и за проектно предложение за промяна на правилата за тълкувателната дейност на ВАС, как би реагирала на кризисни ситуации в съда и при засягане на неговата независимост, както и относно програмното бюджетиране.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева – член на ВСС, които посочиха впечатляващата подкрепа на колегите ѝ от Общото събрание на съда, нейният професионализъм като съдия и като административен ръководител, постигнатите от съда успехи и наличието на визия как да бъдат преодолени възникналите трудности. Висока оценка за управленските качества на съдия Попова даде и Теодора Точкова - главен инспектор на ИВСС, въз основа на извършена проверка за организацията на дейността на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд