Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултати от извършена комплексна проверка в Административен съд – Варна

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна проверка на административни и касационни дела в Административен съд – Варна, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/26.06.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Проверката обхваща периода 2016 - 2017 г. При нея е направен цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Административен съд – Варна, организацията по образуването, движението и приключването на първоинстанционните административни дела, касационните и частните административни дела в законоустановените срокове, както и анализ на приключилите дела и констатиране на противоречива практика.

В Акта е отличена работата на седем съдии, приключващи производствата в едномесечен срок, и на други седем магистрати, които имат много малко постановени съдебни актове след изтичане на едномесечния срок – от няколко дни до 14 дни.

ИВСС е отправил препоръки към административния ръководител и към конкретни съдии, част от които трябва да бъдат изпълнени в двумесечен срок, а други са постоянни. Председателят на Административен съд – Варна, трябва да уведоми главния инспектор на ИВСС за предприетите мерки в тяхно изпълнение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд