Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да увеличи броя съдиите в АСНС

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искане на административния ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд за увеличаване на щатната численост на съда с 1 щатна бройка за длъжността „съдия“. На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 Колегията предлага на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в АСНС.

С писмо от 17.04.2019 г. до Съдийската колегия на ВСС председателят на съда Георги Ушев е поискал разкриване на 1 щатна длъжност „съдия“ и четири щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“. Той се мотивира с увеличения брой на постъпилите и разгледани в съда дела през 2018 г., и на проведените по тях съдебни заседания. Посочено е, че разглежданите дела се отличават с фактическа и правна сложност, с множество подсъдими и свидетели, голям брой вещи лица и множество повдигнати обвинения. Обърнато е също внимание на наличието на един непълен от съществуващите в съда пет въззивни състава.

Драгомир Кояджиков – член на ВСС, коментира, че за три години натовареността на магистратите се е увеличила три пъти, а разглежданите от Апелативния специализиран наказателен съд дела се отличават с висока сложност и продължителност на провежданите заседанията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд