Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поиска допълване на две решения на ВАС, свързани с приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на администрацията на Висшия съдебен съвет да изготви и внесе искания до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 6700/07.05.2019 г. по административно дело № 6169/2017 г. и на решение № 6706/07.05.2019 г. по административно дело № 6237/2017 г.

Първото дело е образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Софийския градски съд, срещу решение на СК по протокол № 15/11.04.2017 г., т. 13.7 и т. 13.7.1. ВАС с решение № 6700/07.05.2019 г. отменя решения на СК, с които е оставена без уважение молба на Елена Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в Апелативен съд – София, търговска колегия, както и в Апелативен съд – Варна, търговска колегия, поради липса на освободена длъжност.

Второто дело е образувано по жалба на Михаела Христова Буюклиева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 9.2 от протокол № 19/09.05.2017 г. С решение № 6706/07.05.2019 г. ВАС отменя решение на СК, с което е оставена без уважение на молбата на Михаела Буюклиева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, наказателна колегия, поради липса на освободена длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд