Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 12 съдии, повиши в ранг трима и даде статут на несменяемост на двама съдии

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова-Ковачева – съдия в Окръжен съд – Плевен, на Мирослав Цветанов Марков – съдия в Районен съд – Шумен, на Илияна Валентинова Станкова – съдия в Софийски районен съд, на Йовка Бойчева Пудова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Казанлък, на Соня Христова Каменова – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, на Мариана Димова Христакева-Панова – съдия в Окръжен съд – Стара Загора,Мариана Димитрова Шотева – административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик, на Светла Величкова Пенева – съдия в Окръжен съд – Варна, като е приета комплексна оценка „много добра“. На същото основание е приета комплексна оценка „добра“ на Володя Янков Янков – съдия в Окръжен съд – Смолян, и. ф. административен ръководител на Районен съд – Мадан.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на Кремена Илиева Лазарова – съдия в Окръжен съд – Бургас, на Недялка Пенева Пенева – съдия в Окръжен съд – Бургас, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията прие на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт комплексна оценка „много добра“ на Галя Димитрова Алексиева – съдия в Районен съд – Варна, и на Деница Иванова Цветкова – съдия в Софийски районен съд. На основание чл. 2071 ал. 1 от ЗСВ те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК процедура за извънредно атестиране на Цветомира Петкова Кордоловска-Дачева – съдия в Софийски градски съд.

С решение на Колегията на основание чл. 234 от ЗСВ Иван Диянов Мичев – съдия в Районен съд – Монтана, е повишен на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“. Владимир Руменов Руменов – съдия в Районен съд – Пловдив, и Вероника Веселинова Станкова – съдия в Районен съд – Видин, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд