Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение предложение за прекратяване на командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в Софийски районен съд

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложение на административния ръководител на Районен съд – Свищов, относно прекратяване на командироването на Мария Станчева Димитрова в Софийски районен съд.

Колегията взе предвид изразеното от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК отрицателно становище по направеното искане. Представените данни сочат, че за миналата година действителната натовареност на един съдия месечно в Районен съд – Свищов, по брой постъпили дела е 49,05, а по брой дела за разглеждане – 52,57. При Софийски районен съд действителната натовареност е съответно 52,20 и 73,83 при средна за страната 41,78 и 46,18.

На база данните за натовареността се прави извод, че не е налице основание за прекратяване на командироването на съдия Димитрова в Софийски районен съд и следва да се остави без уважение предложението на административния ръководител на Районен съд – Свищов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд