Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към СК

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Обобщен отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към СК за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. Отчетът се отнася за частта по т. VII, представляваща преглед и анализ на практиката на Върховния административен съд по жалби срещу решения на СК по дисциплинарни дела и предложения за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание. Той се внася в Съдийска колегия въз основа на чл. 20, ал. 1 , т. 4 от Правилата за работа на СК.

В него се посочва, че през 2018 г ВАС е постановил 18 окончателни решения по дела, образувани по жалби срещу решения на СК по дисциплинарни дела. Потвърдени са 14 решения на Съдийската колегия, а отменените са 4.

Въз основа на данните от периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., се правят изводи за наличие на тенденция за значително намаляване на образуваните по реда на чл. 316 от ЗСВ дисциплинарни производства, като направените предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии са близо три пъти по-малко от тези през 2017 г. Същата тенденция се забелязва и по отношение на заповедите на административни ръководители за обръщане на внимание по чл. 327 от ЗСВ.

Девет от общо образуваните 10 дисциплинарни дела са с предмет нарушения, свързани със системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони при разглеждане и приключване на делата, както и действия и бездействия, които неоправдано забавят съдебното производството. От приключените 7 дисциплинарни производства, образувани през предходни години, 4 са прекратени и 2 са частично прекратени.

Прегледът на дисциплинарната практика сочи проблем при тълкуването и прилагането на чл. 310, ал. 3 по отношение на въпросите кога се счита за открито нарушението, изразяващо се в бездействие, от кога започва да се извършва и до кога се извършва това нарушение.

От постъпилите в СК общо 6 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на съдии, 4 са отменени поради немотивираност на акта за налагане на дисциплинарно наказание и липса на доказана съставомерност на деянията по посочените правни квалификации.

Констатирана е противоречива практика на ВАС относно преценката, която следва да се извърши при проверка на допустимостта на направено предложение по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат и по-конкретно съществува ли задължение на ВСС да образува дисциплинарно производство във всички случаи, когато е подадено заявление и то съответства на изискванията на закона, или има право на преценка за обоснованост на предложението преди образуването му.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд