Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие одитните доклади на Софийски градски съд, Районен съд – Мездра и на Районен съд - Враца

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент в Софийски градски съд, изготвени в изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит за 2018 г. на дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС. Пленумът одобри плана за действие, изготвен от административния ръководител на Софийски градски съд за изпълнение на 10 препоръки от одитния доклад. Одобрено е изпълнението на 2 препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Пленумът на ВСС прие резултатите и одобри изпълнението на препоръките по извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Мездра. В резултат на изпълнението на ангажимента са дадени 13 броя препоръки, които са изпълнени към момента на изготвяне на одитния доклад.

Пленумът на ВСС прие резултатите – констатации и изводи от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Враца. При него са били установени две слабости, които са с нисък стойностен дял в общия обхват, и не оказват влияние. Направен е извод, че въведените в съда контролни процедури по отношение на административно-управленската и специализираните дейности са адекватни е ефективни.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд