Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до МРРБ за предоставяне на безвъзмездно управление на имот в гр. Монтана

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура – Монтана, недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ трети етаж от четириетажна административна сграда, по реда на чл. 17, ал. 1 и чл. 15, ал. 2, изречение първо от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

С искането се цели решаване на дългогодишен проблем на Районна прокуратура – Монтана, свързан с недостиг на сграден фонд, необходим за осъществяване на дейността ѝ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд