Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие Висшият съдебен съвет да стане член на Съвета за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие в съответствие с чл. 21, ал. 3 от Закона за администрацията, ВСС, в качеството му на орган на съдебната власт, да бъде член на Съвета за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт. Пленумът съгласува на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация, предложения проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт, без забележки в останалата част.

Създаването на Съвет за координация и сътрудничество цели изграждане на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Чрез него се дава възможност отговорните институции от различните власти да представят обобщено напредъка по всички показатели и препоръките към тях, и да отчитат цялостното изпълнение на предприетите мерки в посочените области. Освен координационни, Съветът ще има и съвещателни функции относно изпълнението на визираните мерки, и необходимостта от нормативни промени в тази връзка, и ще бъде ангажиран с представянето на постигнатия напредък пред обществеността.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд