Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет поддържа одобрената от него бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2020-2022

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение, с което заяви, че поддържа одобрената от него с решение по протокол № 5 от 28.02.2019 г. бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

Решението е във връзка с писмо от Министерството на финансите, с което се изисква първостепенните разпоредители с бюджет да приведат бюджетните си прогнози за периода 2020-2022 г., в съответствие с РМС № 52/2019 г. и да ги представят в МФ.

Пленумът на ВСС прецени, че не се налага актуализация на представената на първия етап от бюджетната процедура средносрочна прогноза на съдебната власт 202-2022 г. Взето бе предвид, че разходните тавани по бюджета на съдебната власт са препоръчителни и Пленумът на ВСС на това основание е приел решение по протокол № 8 от 04.04.2019 г., с което не е съгласувал проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за  периода 2020-2022 и придружаващите я документи, в частта за препоръчителните тавани за разходите по бюджета на съдебната власт за 2021 и 2022 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд