Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС уважи възражението на Николай Метанов съдия в Окръжен съд – София, срещу изготвената му атестационна оценка, и отложи решението си по атестацията на Петя Крънчева – съдия в Софийски градски съд

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт изслуша възражението на Николай Станков Метанов – съдия в Окръжен съд – София, срещу изготвената му комплексна оценка и го уважи. На основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт, е проведено извънредно атестиране на Николай Станков Метанов – съдия в Окръжен съд – София, като е определена комплексна оценка „много добра“ – 100 точки.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи гласуването на комплексната оценка за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на  Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, и направеното от нея възражение. Колегията отново не можа да събере необходимото мнозинство по направените три предложения за определяне на комплексна оценка на съдия Крънчева. С решение на Комисията по атестирането и конкурсите е предложена комплексна оценка „много добра“ 91 точки. По повод нейно възражение е сформиран атестационен състав, който предлага за съдия Крънчева да бъде приета оценка „много добра“ с цифрово изражение 93 точки. Членове на СК предложиха в предходно заседание увеличение на оценката по три критерия на общо 98 точки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд