Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС прие доклад относно притежаваните нравствени качества от Иван Гешев, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

17 септември 2019 година

Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с пет гласа „за“ прие доклада относно притежаваните нравствени качества от Иван Стоименов Гешев, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. Докладът е съставен на основание чл. 173, ал. 9 от ЗСВ, във вр. с т. 5.2 и 5.3 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, заложени в хронограмата за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор, приета с решение по протокол № 13/13.06.2019 г. на Пленума на ВСС. На заседанието присъстваха членовете на Комисията по професионална етика г-н Георги Кузманов – председател, г-жа Калина Чапкънова – заместник.-председател, г-жа Гергана Мутафова, г-н Евгени Диков, г-н Йордан Стоев и заместник-главният прокурор Иван Гешев.

Докладът бе представен публично от г-н Йордан Стоев. Информацията е структурирана в четири раздела – „Законови изисквания за заемане на длъжността“; „Данни, касаещи нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества“; „Специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност“; „Извод“, като вторият раздел съдържа информация за личните данни и професионални качества на кандидата; становище на Комисията по професионална етика към ВКП; информация, получена по служебен път и от публични източници; обобщение на постъпилите становища във ВСС във връзка с процедурата за избор на главен прокурор.Според Комисията прокурор Гешев спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избран на длъжността „главен прокурор“ на Република България. Обобщеният извод е направен въз основа на становището на Комисията по професионална етика към Върховна касационна прокуратура, данните в кадровото дело на кандидата, писма от отдел „Административен“ при ВКП, Отдел 05 „Специализиран“, Сектор 02 при СГП, Специализираната прокуратура, Инспекторатът към ВСС, извършени проверки в деловодната система на ВСС, получени становища от лица, включени в кръга на лицата по т. 3 и т. 4 от раздел II от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор и извършен мониторинг на медийни публикации.

Докладът съдържа констатации, че „предложеният кандидат за главен прокурор Иван Стоименов Гешев отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 170, ал. 5 от ЗСВ. Не са налице предпоставки за основателно съмнение, че с действията си прокурор Иван Гешев е накърнил общественото доверие в независимостта на съдебната власт. В конкретните случаи, за които са депозирани сигнали и са извършвани проверки, прокурор Иван Гешев е съблюдавал поведение, което не го е поставяло в риск да злоупотреби е положението си или да дискредитира прокуратурата като институция. Липсват данни, които да поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация и опит. Прокурор Иван Гешев притежава необходимата специфична подготовка и мотивация за заемане на съответната длъжност“.

Посочено бе, че в периода 25.07.-01.09.2019 г., във връзка с процедурата за избор на главен прокурор във Висшия съдебен съвет са постъпили 64 броя становища от лица, включени в кръга на лицата по т. 3 и т. 4 от раздел II от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. От тях в 60 броя се съдържа подкрепа за издигнатата с решение на Прокурорската колегия кандидатура за главен прокурор. В 27 от тях се съдържа и призив към членовете на Прокурорската колегия към ВСС за провеждане на процедурата по избор съгласно закона и без поддаване на опити за вмешателство. В четири от становищата е изразено несъгласие с кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор, като според КПЕ в тях не се съдържат данни за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от страна на прокурор Гешев.

Според Комисията „последователната кариера на Иван Стоименов Гешев като следовател, прокурор в районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура, административен ръководител на Специализираната прокуратура и заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура са гаранция, че той притежава в пълна степен необходимите познания за функционирането на прокуратурата, за работата на прокурорите и разследващите органи и свързаните с нея специфики. Досегашното му кариерно развитие е и част от личната му мотивация за заемане на длъжността главен прокурор, като същото му дава самочувствието, че е запознат с практическите аспекти на следователската и прокурорската дейност и с реалните проблеми и трудности в нея“. Като доказателство за притежаваните от Иван Гешев подготовка и личностни качества са посочени „постигнатите високи резултати в работата на Специализираната прокуратура под негово ръководството, които са отчетени от Европейската комисия в техническите доклади“.

Председателят на Комисията по професионална етика г-н Георги Кузманов зададе въпроси към прокурор Гешев, свързани с цитираните в редица медийни публикации твърдения и постъпили сигнали, че не споделя конституционно установения принцип за разделение на властите, както и причините за зачестилите в последните месеци сигнали, медийни публикации и организирани протести срещу кандидатурата му за главен прокурор.

В отговор заместник-главният прокурор Иван Гешев сподели личното си мнение, че няма проблем в разделението на властите, а има проблем във взаимодействието и контрола между тях. Той акцентира върху резултатите от дейността на прокуратурата в последните две години и най-вече на засегнатите от Специализираната прокуратура политически, икономически и криминални интереси. Според него създаденото обществено напрежение и натиск са очаквани и са един от начините за компрометиране на кандидата и на изборната процедурата, като не зависят от личността на кандидата. Кандидатът уточни, че „гражданите и обществото имат право да изложат своето мнение по всякакъв начин, стига да не се нарушава законът“, както и че процедурата за избор на главен прокурор в България е една от най-откритите и демократични, според сравнително-правно изследване на Институт „Отворено общество“ за функциите, процедурите по избор и профилите на главните прокурори в държавите членки на Европейския съюз.

Прокурор Гешев заяви, че не се притеснява от каквито и да е сигнали срещу себе си, и подчерта, че участието му в процедурата, както и изборът да бъде прокурор са лично решение. Той отново изказа благодарност към всички, които са го подкрепили, както и към тези, които не са, като посочи, че различните гледни точки позволяват изграждане на правилна представа за ситуацията и обективен извод.

В края на заседанието г-жа Калина Чапкънова разясни механизма за изготвяне на доклада, който представлява обобщена и синтезирана форма на голяма по обем аналитична дейност на комисията.

В съответствие с Хронограмата за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия професионална етика, изготвени на основание, чл. 173, ал. 7 от ЗСВ, са  публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на главен прокурор“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд