Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в АП – Бургас, ОП – Стара Загора, ОП – Враца, районните прокуратури в Русе, Харманли, Оряхово и Свиленград и определи дата за събеседване с кандидата за районен прокурор

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в седем прокуратури, в които длъжността административен ръководител е свободна или предстои да се оваканти. До края на 2019 г. изтича първият мандат на настоящите административни ръководители на Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Враца, Окръжна прокуратура – Стара Загора, Районна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Харманли. Свободни са длъжностите за административен ръководител на районните прокуратури в гр. Оряхово и гр. Свиленград, за които в периода 2017 – 2019 г. са проведени по шест процедури, без да постъпят кандидатури.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия определи 16.10.2019 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Видин. Изборната процедура е открита с решение на Колегията по протокол № 25/29.07.2019 г., като единствен допуснат кандидат е настоящият и. ф. административен ръководител Илияна Целова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд