Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в длъжност „следовател“ в НСлС първите петима от класираните кандидати в конкурса, обявен с решение на колегията по протокол № 06/21.02.2018 г.

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193 от ЗСВ, на длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност  класираните кандидати, както следва:

- Ясен Тодоров Тодоров – следовател в Следствения отдел в СГП;

- Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор в СГП;

- Владислав Любомиров Андреев – следовател в Следствения отдел в СГП;

- Елена Петрова Динева – следовател в Следствения отдел в СГП;

- Ана Милчева Стоилова – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – София.

Гласуването бе проведено по поредността на класирането на кандидатите, до попълване на свободните места и бе прекратено за останалите участвали в конкурса.

Конкурсът за повишаване и заемане на 5 свободни длъжности „следовател“ в НСлС е обявен с решение на колегията по протокол № 06/21.02.2018 г., (обн. ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.). От общо 57 кандидати, подали заявления за участие в процедурата, Комисията по атестирането и конкурсите с решение по протокол № 15/08.05.2018 г. не допусна двама кандидати, които не отговарят в пълнота на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ – да са прослужили минимум 3 години на заеманата длъжност към датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Впоследствие четирима от допуснатите кандидати са се отказали от участие в конкурса. Общо 14 от кандидатите в конкурсната процедура са пожелали да преминат на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт, като съобразно изискването на разпоредбата на чл. 192, ал. 2 от ЗСВ, конкурсната комисия е проверила познанията им за заемане на длъжността „следовател“ чрез полагане на писмен изпит по конспект.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд