Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира 12 прокурори и 3-ма следователи, и освободи от длъжност един прокурор, поради подадена оставка

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Екатерина Цанкова Микова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Александър Георгиев Павлов – прокурор в Софийска градска прокуратура; полк. Данаил Георгиев Дименов и майор Галин Николаев Андонов – военни следователи във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив; Васка Александрова Карабойчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив; Райна Андреева Гундева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград; Живко Динев Пенев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик; Иван Петров Спиров – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;  и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе периодично атестиране на Диана Янкова Векилова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Николай Найденов Павлов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, и прие комплексни оценка от атестирането им „Добра“.

Колегията проведе извънредно атестиране на Георги Николов Василев – заместник-административен ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен (на основание чл.196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ), на Георги Димитров Георгиев – и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе и на Иван Стоянов Стоянов – и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково (на основание чл.196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ), като прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Елза Миткова Митева-Варадинова – прокурор в Районна прокуратура – Перник, поради постъпили възражения срещу изготвените им комплексни оценки. Колегията остави без уважение възражението на прокурор Вълчева и след проведено периодично атестиране прие комплексна оценка от атестирането ѝ „Добра“. Приета бе и предложената от КАК комплексна оценка от атестирането „Добра“ на прокурор Варадинова, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – подадена оставка, Валери Константинов Илиев от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Козлодуй, считано от 26.09.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд