Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Велина Иванова Полежанова за административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на ВСС избра единодушно с 11 гласа „за“ Велина Иванова Полежанова за административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог.

Тя има над 12 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Мотивирана е да участва в конкурса въз основа на натрупания житейски и професионален опит като съдия в Районен съд – Разлог. Желае да запази постигнатите добри резултати, да създаде хармонична работна среда, способстваща за ефективно, срочно и качествено правораздаване. Кандидатът отдава важно значение на получената подкрепа от Общото събрание на съдиите, което е направило предложение пред ВСС за назначаването ѝ на поста.

В представената Концепция за управление съдия Полежанова заявява, че ще продължи създадените добри практики. Като свои приоритетни цели посочва реализирането на срочно, качествено и достъпно правосъдие, повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, и осигуряване на прозрачност и публичност в работата на съда. За тяхното постигане се предвижда периодично актуализиране и надграждане на вътрешната нормативна база – правила и процедури, включително чрез изготвяне на оперативни планове с участието на магистрати и служители; осъществяване на постоянен контрол, анализ и оценка на работните процеси в съда, съпроводен с мерки за оптимизирането му; осъществяване на ежемесечен контрол на предприетите времеви стандарти за разглеждане на наказателни и граждански дела, съпроводен с извършване на анализ и оценка, включително обсъждането им от Общото събрание на съдиите при необходимост от промяна. Кандидатът възнамерява да продължи дейностите по подобряване на материално-техническите условия за работа в сградата на Районен съд – Разлог, с цел преодоляване на битови проблеми, дължащи се на овехтяването на съдебната сграда и на инсталациите в нея.

Въпроси към Велина Полежанова поставиха Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Севдалин Мавров – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те поискаха мнението ѝ за кадровата обезпеченост и качеството на работа на съда, относно съдебната администрацията, както и за практиката по административно-наказателни дела и необходимостта от провеждане на съвместни обучения с административния съд.

Подкрепа заяви Красимир Шекерджиев - член на ВСС, като посочи, че кандидатът е наясно с проблемите на съда, има ясна визия за тяхното решаване, а поставените в предложената концепция за управление цели са постижими. Обърнато бе внимание на дадената от общото събрание на съда подкрепа.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд