Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Милена Николова Николова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт назначи Милена Николова Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията ѝ възложи да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Милена Николова е назначена като младши съдия по конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г. След изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ и предвид наличието на свободна щатна длъжност в Районен съд – Варна, тя е назначена на длъжност „съдия“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд