Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 19 съдии и повиши в ранг 12 магистрати

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт проведе предварително атестиране на Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд, Анета Илчева Илчева – съдия в Софийски районен съд, Пламен Генчев Генев – съдия в Софийски районен съд, Антония Светлинова Младенова – съдия в Районен съд – Варна, като прие за всеки комплексна оценка „много добра“.

Колегията прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“ на Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора, Красимир Димитров Лесенски – съдия в Районен съд – Пазарджик, Цветелина Александрова Костова – съдия в Софийски районен съд, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Мариана Момчева Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Добрич, Йордан Минков Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе, Миглена Герчева Николова – съдия в Административен съд – София-град, Вяра Дочева Русева-Иванова – съдия в Административен съд – София-град, Стела Дянкова Бъчварова – съдия в Районен съд – Свищов, Марин Митков Чорбаджийски – административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград, Илияна Росенова Ферева-Зелева – административен ръководител – председател на Районен съд – Девин, Маринела Георгиева Стефанова – административен ръководител – председател на Районен съд – Попово, Десислава Димитрова Кривиралчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Пазарджик, Валентина Жекова Кърпичева – Цинцарска – съдия в Окръжен съд – Бургас, като за тях е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия проведе на основание чл. 194, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на Весела Стоянова Николова – съдия в Административен съд – София-град, Красимир Русев Кипров – съдия в Административен съд – Варна, и прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ Колегията повиши Неделина Танчева Минчева – съдия в Районен съд – Стара Загора, Красимира Недялкова Проданова – съдия в Софийски районен съд, Валентин Тодоров Борисов – съдия в Софийски районен съд, д-р Мирослава Ангелова Йорданова-Великова – съдия в Софийски районен съд, Надя Георгиева Пеловска-Дилкова – съдия в Окръжен съд – Враца, Владимир Митков Балджиев – съдия в Районен съд – Велико Търново, Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград, и Красимир Недялков Мазгалов – съдия в Софийски градски съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС.

На същото основание Елена Димитрова Розалинова – съдия в Софийски районен съд, Георги Андонов Крушарски – съдия в Софийски районен съд, Ангелина Колева Боева – съдия в Софийски районен съд, Деница Иванова Цветкова – съдия в Софийски районен съд, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“. Колегията повиши също Хрисимир Максимов Пройнов – съдия в Районен съд – Попово, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд