Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2019 г.

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, специализираните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за първото полугодие на 2019 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. Те ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Те показват, че за първите шест месеца са разглеждани 424 095 броя дела, от които 295 547 броя са новопостъпили. Свършени са 295 434 броя дела, от които 83% в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са приключили 2499 461 дела, а 45 973 броя са прекратени. Обжалвани и протестирани са 40 125 броя дела.

През периода броят на съдиите по щат е бил общо 2249. Те са работили с натовареност по щат 31,43 към всички дела за разглеждане и 21,89 спрямо свършените дела.

Най-натоварени са били районните съдилища с натовареност по щат 67,42 дела за разглеждане месечно на 1 съдия, и 45,87 спрямо свършените дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд